Skip to main content

Arbejdsmangel

Ansøgning til støtte til kompetenceudviklingsstøtte i forbindelse med arbejdsmangel af midlertidig karakter.

Det kan fortsat være uafklarede spørgsmål, som diskuteres mellem parterne, hvorfor nedenstående er en vejledning, der løbende opdateres.

Her beskrives overordnet de støttemuligheder for løn- og kursusgebyrdækning til kompetenceudviklingsstøtte fra IKUF i forbindelse med arbejdsmangel af midlertidig karakter, som træder i kraft 1. januar 2024. Ordningen erstatter aftalt kursusdeltagelse ifbm. en arbejdsfordeling med IKUF-støtte efter overenskomstens regler. Støtten sker efter reglerne i den gældende overenskomstaftaler i Industriens overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst, der altid vil have forrang ift. dette dokument og anden vejledningen fra fonden.

Det bliver muligt at søge elektronisk i løbet af 2024. Indtil da kan I kontakte sekretariatet på info@ikuf.dk, der kan vejlede jer i hvordan I kan søge.

Kontakt jeres faglige organisation for at høre mere om, hvilke regler der gælder i jeres situation.

Hvem kan søge?Virksomheder, der indbetaler til IKUF på Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst, kan efter aftale med medarbejderne ansøge sammen om tilskud til uddannelse i forbindelse med arbejdsmangel. Muligheden kan benyttes, hvis alternativet er at etablere en arbejdsfordeling jf. Industriens Overenskomst § 9, stk. 5.
Hvordan søges der?Det aftales først lokalt mellem virksomheden og medarbejderne. Overenskomstens ”Bilag 2 anmeldeblanket til Arbejdsfordeling og Uddannelsesstøtte i forbindelse med arbejdsmangel af midlertidig karakter” benyttes og sendes ind til IKUF som grundlag for ansøgningen. Blanketten kan fås hos DI eller hos relevant forbund, såfremt der er tale om tiltrædelsesoverenskomst. Dernæst opretter en kontaktperson fra virksomheden en ansøgning på ikuf.dk med MitID. Ansøgningen attesteres elektronisk af den valgte medarbejderrepræsentant for de berørte medarbejdere eller af samtlige medarbejdere. Der skal søges før start af ordningen.
Hvilke medarbejdere?Alle i en afdeling/produktionsområde omfattet af midlertidig arbejdsmangel skal med også evt. tilhørende IFO-ansatte.
Hvor lang tid kan der søges støtte til?Ved arbejdsmangel på mindst fire uger og højst 12 uger gives der mulighed for støtte til uddannelse i halvdelen af perioden. Dvs., ved arbejdsmangel i f.eks. fire uger kan der opnås støtte til uddannelse i to uger. Alle medarbejder skal mindst deltage i 2 ugers uddannelse. Perioden på arbejdsmangel kan ikke forlænges undervejs. Perioden skal være sammenhængende.
Kan arbejdsmanglen afbrydes?Ved afbrydelse af arbejdsmangel ydes alene støtte, hvis alle medarbejdere har deltaget i minimum 2 ugers uddannelse på en fire ugers periode.
Hvordan kan uddannelserne tilrettelægges?Det er vigtigt, at I kan dokumentere, at der er tale om arbejdsmangel i hele perioden. Et eksempel på tilrettelæggelse kunne være, at halvdelen af medarbejderne er på kursus én uge, så på arbejde én uge, kursus igen i én uge og arbejde i én uge og den anden halvdel af medarbejderne kører forskudt med kursus og arbejde.
Hvor ofte kan søges?Muligheden kan anvendes maksimalt én gang inden for 12 måneder. Der regnes fra starttidspunktet fra seneste ansøgning.
Hvad støttes?Fonden støtter med 75 kr. pr. time, hvor medarbejderen er på kursus + evt. kursusgebyr med udgangspunkt i det faktiske gebyr. Der skal søges offentligt tilskud i form af fx VEU, SVU og Omstillingsfonden, når dette er muligt.
Hvilke uddannelser?Der kan vælges uddannelser, hvor der er adgang til offentlig løntabsgodtgørelse. Uddannelsen kan være såvel alment kvalificerende som faglig, herunder rettet mod virksomhedens drift.
Hvordan udbetales støtten?Der udbetales på baggrund af dokumentation i form af kursusbevis samt faktura og kvittering for deltagergebyr. Alt skal være udspecificeret i den enkelte medarbejders navn, så vedkommende kan identificeres.
Kan elever være omfattet af arbejdsmanglen?Nej.
Arbejdsfordeling vs. arbejdsmangelHvis man har gjort brug af arbejdsfordelingsreglerne inden for 12 måneder, kan man ikke bruge muligheden om arbejdsmangel før der er gået 12 måneder. De to muligheder kan ikke kombineres.
Kan der tages selvvalgt uddannelse?Uddannelsesaktiviteter omfattet af disse regler er ingen hindring i relation til den enkeltes selvvalgte uddannelse.
Hvor står der mere om ordningen?Organisationsaftale — Industriens Kompetenceudviklingsfond (pkt. 9-11). Industriens Overenskomst, § 47, stk. 3 og Industriens Overenskomst, bilag 2